De bewonersvereniging van De Potvis op ’t Horntje krijgt een bijdrage van €6.750 van het Texelfonds voor de verlevendiging van de omgeving. Belangrijkste onderdeel van het plan is het omvormen van het kale middenterrein tot een ecologische moes- en kruidentuin. Dat verhoogt er niet alleen de biodiversiteit, maar moet ook de onderlinge band tussen de bewoners vergroten. Zij verrichten een deel van de bijbehorende werkzaamheden zelf en krijgen daarbij hulp van een professionele hovenier. Het plan kost niet alleen geld, maar zorgt ook voor een besparing, aangezien eigenaar Woontij er het gras niet meer hoeft te maaien.

Het Texelfonds schenkt Stichting Kopwerk €4.000 voor het verzorgen van sociale weerbaarheidtrainingen aan leerlingen van de Texelse basisscholen. De trainingen komen voort uit een breed samenwerkingsverband, opgezet door Young4Ever, gemeente Texel, Texels Welzijn, Texelgezinnen, Kinderopvang en de scholen en zijn bedoeld om kinderen en ouders te ondersteunen in het gezond en veilig opgroeien. Het betreft een driejarig project. Op de OSG is het afgelopen jaar al proefgedraaid. De bijdrage van het Texelfonds wordt betaald uit het IJspegelfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Basisschool De Bruinvis in Oudeschild krijgt een bedrag van €3.500 voor de opvang van Oekraïense kinderen. Dit bedrag wordt besteed aan de aanschaf van chromebooks met een taalprogramma, een nuttig hulpmiddel voor onderwijs aan leerlingen die (nog) niet zo goed Nederlands spreken. De bijdrage komt uit het Jeugdfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Daarnaast krijgt De Bruinvis €500 voor de aanschaf van zestien leskisten. Deze worden gebruikt in nieuw opgezette praktische lessen. Idee achter deze lessen is dat ieder kind zijn eigen talenten of gaven heeft. ‘De een is goed in taal, de ander creatief en weer een ander is graag praktisch bezig. Voor alle leerlingen is het goed om onderwijs te volgen vanuit je kracht. Cultuuronderwijs, bewegend leren en ook praktisch leren helpen die talenten verder te ontwikkelen en in te zetten voor het verder leren’, motiveert de school.

Een bijdrage van €900 gaat naar Sportstichting Texel voor de aanschaf van een opblaasbare boarding. Deze wordt gebruikt voor het jaarlijkse Texels kampioenschap pannavoetbal voor scholieren. De oude houten boarding is kapot en niet meer bruikbaar. De nieuwe boarding komt beschikbaar voor scholen en voetbalverenigingen en kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt op Koningsdag. Bedoeling van de sportstichting is kinderen meer te laten bewegen.

Een bedrag van €3.155 is er voor de dorpscommissie van Oosterend voor het maken van twee trappen aan de Waddendijk bij de Zandkes en de Krassekeet. Deze – inmiddels gerealiseerde – voorzieningen worden gebruikt door inwoners van Oosterend en Oost die daar jaarrond zwemmen. De oudste zwemmers zijn meer dan negentig jaar oud. Voor hen was de steile dijkopgang een lastig te nemen hindernis. De bijdrage komt uit het Kok-Barendregt Fonds, een van  deelfondsen het Texelfonds.

Club Jazz on the Waves krijgt €1.000 voor de organisatie van vier concerten met gerenommeerde muzikanten in De Waldhoorn in Den Hoorn. De organisatie wil het cultuuraanbod op Texel verbreden en de jazz terugbrengen naar Texel. De serie komt voort uit het gelijknamige festival Jazz on the Waves. Het eerste concert, met saxofonist Hans Dulfer, heeft inmiddels plaatsgevonden.

Het eigen vermogen van het Texelfonds steeg in 2021 met €175.624 tot een totaal van €1.728.524. In totaal werd €150.912 aan donaties, nalatenschappen en dergelijke ontvangen. Het netto beleggingsresultaat was €108.334.

Het Texelfonds ondersteunde  diverse Texelse doelen en projecten in 2021 met een totale bijdrage van €73.113. Het aantal aanvragen bleef door corona wat achter bij de verwachtingen, maar in 2022 is weer een stijgende lijn te zien, zowel in het aantal aanvragen als in de diversiteit ervan.

Het bestuur van het Texelfonds licht de cijfers toe op de jaarvergadering. Deze zou in mei worden gehouden, maar moest om persoonlijke redenen worden uitgesteld. De nieuwe datum is zaterdag 1 oktober.

Het Texelfonds als ‘de TESO van het maatschappelijk particulier initiatief’. ‘Het biedt Texelaars de mogelijkheid een “aandeel in de maatschappij” te nemen.’

Dat schrijft professor Theo Schuyt in zijn recent uitgekomen boek Filantropie: Hoe maatschappelijke betrokkenheid ons leven helpt te overleven. Daarin rekent de auteur – hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam – af met de beeldvorming van filantropie als exclusief speeltje van de rijken. Hij laat zien dat filantropie ‘van alle mensen’ is en in alle samenlevingen voorkomt. ‘Wie knel komt te zitten en geen hulp kan verwachten van markt of overheid, valt terug op familie of vrienden. Ontbreekt zelfs dat allerlaatste vangnet, dan resten er gelukkig nog filantropische organisaties’, aldus Schuyt, die wordt beschouwd als wetenschappelijk pionier in wetenschappelijke studies.

In het hoofdstuk Filantropie in de praktijk neemt Schuyt het Texelfonds als voorbeeld. Hij schrijft dat Texel voorop liep in Nederland toen het door hemzelf in 2003 opgezette project ‘Lokale gemeenschapsfondsen’ van start ging. En volgens Schuyt loopt het Texelfonds nog steeds voorop. ‘Het succes zit in de zorgvuldigheid en het geduld waarmee de besturen van het fonds een onafhankelijke positie binnen de Texelse gemeenschap hebben verworven. Zichtbaar, betrouwbaar en met gezag. Vóór de gemeenschap, maar geen gemeentefonds.’

Schuyt voorspelt het Texelfonds een mooie toekomst. ‘Het (…) heeft alles in zich om door te groeien. De condities zijn gunstig. Nederland is een nieuwe “Gouden Eeuw van Filantropie” binnengegaan. Tegelijkertijd groeit ook het inzicht dat welzijn en de samenleving verder helpen belangrijk zijn. De inzet van burgers en bedrijven getuigt hiervan.’

Het Texelfonds steunt IJsclub Oost met een bijdrage van € 3.000,0 voor het plaatsen van een nieuwe kantine annex bergruimte bij de ijsbaan in Oosterend. Het oude clubhuis was na 25 jaar te oud en vervallen om nog op te knappen en is inmiddels verwijderd. Ter vervanging heeft de vereniging een tweedehands strandkiosk aangeboden gekregen. Bedoeling is deze op een betere fundering te zetten en te voorzien van een schuin en overstekend dak, dat ook geschikt is voor zonnepanelen. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers. IJsclub Oost, die maar liefst 651 leden telt, vertelde in de aanvraag bij het Texelfonds te sparen voor een kunstbaantje voor kinderen en ook als het niet vriest activiteiten te willen organiseren. 

De Stichting Muziekproducties TXL kan een bijdrage van € 3.500,- van het Texelfonds tegemoet zien voor de productie van de musical HAIR, op te voeren in het voorjaar van 2023. Het wordt de tweede grote productie van de  stichting. In 2018 werd in theater De Kiekendief op De Krim zes keer de musical Jesus Christ Superstar gespeeld. Ook dit keer worden Texelse muzikanten, zangers en zangeressen onder begeleiding van professionele krachten klaargestoomd voor de shows. De bijdrage komt uit het fonds *Lof der Zotheid*, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Dat de samenleving op het eiland na de coronacrisis weer in beweging komt, merkt ook het bestuur van het Texelfonds. Voor de vergadering van februari werden maar liefst zeven projecten ingediend, een record in de zeventienjarige geschiedenis van het gemeenschapsfonds. Alle aanvragen werden gehonoreerd met financiële steun.

Trimbaan in het bos

Sportstichting Texel krijgt een bedrag van € 5.700,- voor vier (deel)projecten die het sporten en bewegen in de buitenlucht moeten stimuleren. Vooral het in ere herstellen van de trimbaan in het bos spreekt het bestuur bijzonder aan. De initiatiefnemers richten zich op een brede groep, maar vooral op jongeren, senioren en kwetsbare groepen.

Oliebollenactie GVT

Een bedrag van € 3.500,- gaat naar Gymnastiekvereniging Texel en is bedoeld voor de aanschaf van apparatuur voor de jaarlijkse oliebollenactie. De vereniging bakt en verkoopt in de aanloop naar 31 december ieder jaar oliebollen. Met de opbrengst worden nieuwe materialen voor gym en turnen gekocht. Bovendien kan dankzij de oliebollenactie de contributie voor de ongeveer 300 jeugdleden laag worden gehouden.

Taalhuis Texel

Kopgroep Bibliotheek Texel krijgt € 1.005,- voor de aanschaf van boeken voor het project Taalhuis Texel. Dit project richt zich op drie doelgroepen: Nederlanders die niet goed kunnen lezen en schrijven, nieuwe Nederlanders die de taal willen leren en jonge buitenlandse jeugd die ondersteuning nodig heeft bij het verwerven van taal in haar algemeenheid.

Jeu de boules De Koog

Naar Jeu de Boulesclub De Hof gaat € 5.000,- voor de aanleg van drie banen bij het dorpshuis in De Koog. De club wil met de aanleg niet alleen sportieve activiteiten voor vijftigplussers bevorderen, maar ook het sociaal samenzijn van inwoners van De Koog. De bijdrage wordt betaald uit het Kok-Barendregt Fonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Ooggetuigen WOII

Het project Ooggetuigen van Stichting Texel Cultuureiland kan een bijdrage van € 5.000,- tegemoet zien. Bij dit project, bedacht door fotograaf des vaderlands Ahmet Polat, spelen leerlingen van OSG De Hogeberg situaties uit de Tweede Wereldoorlog na. ‘Voor de jeugd, opdat wij niet vergeten’, staat in de aanvraag. Gedacht wordt verder aan een expositie, lezingen en een opvoering van de opera De Opstand van de Georgiërs. De bijdrage wordt betaald uit het Fonds Voortgezet Onderwijs.

Drainage De Tuunen

Een bedrag van € 1.180,- gaat naar buurtvereniging Buurtskap De Tuunen en is bedoeld voor de drainage van de gemeenschappelijke tuinen en het sport- en speelveld. Bij de aanleg is gebleken dat een ondoordringbare laag in de bodem de afvoer van regenwater ernstig belemmert.

Mantelzorg ontlast

Het zevende project dat steun krijgt van het Texelfonds – een bedrag van € 890,- uit het Joustra & De Beurs Fonds – is van Texels Welzijn en betreft de cursus Mantelzorg ontlast, gericht op het verwerven van inzicht en kennis en uitwisseling van ervaringen.

 

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP