2017-27 Het Jeugdfonds van het Texelfonds steunt met € 500,- het initiatief van Sportservice Texel om in de kerstvakantie een Mega Fun Gym Festijn te organiseren. Voorgaande jaren werd het springspektakel voor alle kinderen vanaf groep drie tot en met de OSG georganiseerd door de Texelse gymverenigingen. Die zijn er mee gestopt omdat het te veel tijd en geld kost. Het springspektakel wordt gehouden op woensdag 3 januari 2018 van 13.15 tot 16.00 uur in sporthal Ons Genoegen.

 2017-26 Uit het fonds *Lof der Zotheid* van het Texelfonds is een garantiesubsidie toegekend van € 1.000,- voor het project De Kleine Johannes. Op de zaterdag voor Pasen, 31 maart 2018, wordt de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach in het Hoornder kerkje ten gehore gebracht door de Stichting Consort de kleine Johannes. Het lijdensverhaal volgens Johannes is door Bach in drie maanden tijd gecomponeerd en voor het eerst uitgevoerd op Goede Vrijdag op 1724 in de Nicolaïkerk in Leipzig. Enkele jaren later schreef Bach de één uur langer durende Matthäus Passion, het lijdensverhaal volgens Matthäus. De populariteit van deze passiewerken is groot. Het Texelfonds meent dat het voor Texelaars en andere geïnteresseerden een prachtige kans is om de Johannes Passion te kunnen beleven op Stille Zaterdag.

 2017-25 Uit het Kok-Barendregt fonds wordt een bedrag van € 1.000,- geschonken aan het Hospice Texel. Het Kok-Barendrecht Fonds bestaat inmiddels één jaar en uit het behaalde rendement wordt deze bijdrage als eerste gefinancierd. Het bedrag is bedoeld om alsnog dank te zeggen voor de liefdevolle verzorging van de heer Kok in Hospice Texel tijdens zijn laatste levensfase. Tanja Terpstra, coördinator van Hospice Texel, wil het geld besteden aan scholing van vrijwilligers.

 2017-24 Het Texelfonds steunt het initiatief van drie vrijwilligers en omwonenden om voor het Skatepark in Den Burg een bladblazer aan te schaffen. Er wordt € 200,- bijgedragen uit het IJspegelfonds.

 2017-23 Voor het project ‘Hoera het is vandaag’ is een bedrag van € 4.000,- beschikbaar gesteld uit het fonds *Lof der Zotheid*. Het doel is alle Texelse basisschoolleerlingen bewust maken van een gezonde leefstijl, zowel in lichamelijk- als mentaal opzicht. Op 8 maart 2018 wordt de gezondheidsbeurs georganiseerd voor alle kinderen van groep vijf tot en met acht in sporthal Ons Genoegen. In deze week worden naast de beurs allerlei andere activiteiten rondom gezondheid aangeboden op alle basisscholen.

 2017-22 Vanuit het Texelfonds wordt een bedrag van € 670,- toegekend aan het initiatief van Texels Welzijn en Therapie Wolf om vier ontmoetings- en informatiebijeenkomsten aan te bieden voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Tot dusver zijn er twee bijeenkomsten voor patiënten met onder andere MS, de ziekte van Parkinson, een hersenbloeding of herseninfarct georganiseerd, die zeer goed bezocht werden. Er worden gastsprekers gevraagd voor thema’s zoals ‘Het leven weer oppakken na NAH’. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

 2017-21 Uit het fonds *Lof der Zotheid* van het Texelfonds is een bijdrage toegekend van € 1.500,- voor het project Klifhanger in Den Hoorn. In 2018 start Klifhanger met een nieuwe opzet, waarbij de kunstroute toegankelijker wordt gemaakt voor het publiek. Er wordt voor het eerst gewerkt met een thema. Voor 2018 haakt Klifhanger aan bij het Europese jaar van het Erfgoed en met name het erfgoed van het zuiden van Texel.

 2017-20 Met € 1.000,- uit het IJspegelsfonds steunt het Texelfonds het initiatief van de buurtbewoners aan de Golfslag, Noordwester en Vaargeul voor het verbeteren en opknappen van het speelterrein in die buurt. Het terrein is niet alleen van belang voor de jeugd, maar er worden ook jaarlijks een buurtfeest en andere activiteiten georganiseerd. Er is sprake van verbinding tussen jong en oud. Een groep actieve buurtbewoners besteedt veel tijd en energie aan de speelplaats. De huidige aanvraag gaat om kosten van het opknappen van onder andere de buurtskelter, bloembakken, banken en het organiseren van buurtactiviteiten. Verder bestaat de wens om een buiten-dambord te realiseren.

2017-19 Aan TexNEW, met als doel de haalbaarheid te onderzoeken van een energieneutrale drinkwatervoorziening op Texel, wordt een bijdrage van € 1.000,= uit het Texelfonds toegekend. Het gaat om de voorbereidende fase voor het installeren van een proefinstallatie. De pilotstudie vormt de basis voor toekomstige ontwikkelingen om van zeewater drinkwater te maken. Deze pilot sluit aan bij de huidige ontwikkelingen op het gebied van het inzetten van nieuwe technieken en materialen. Het NIOZ faciliteert, Wetsus Leeuwarden en AquBettery Delft werken mee en er zijn nog gesprekken gaande met tal van nationale- en internationale partijen.

TF Compliment 2017

2017-18 Het Texelfondscompliment is dit jaar uitgereikt aan Adrie en Ineke Vonk. De cheque van € 1.000,- werd door bestuursleden van het Texelfonds uitgereikt in de schuur ‘Groenland’ aan de Maaikeduinweg, waar het echtpaar Vonk en veertien vrijwilligers sinds maart bezig zijn om de verzameling walbisbotten te determineren. De grootste Nederlandse walviscollectie is door de familie Vonk aan Ecomare geschonken.Adrie en Ineke denken nog na nog over de besteding van het bedrag. Sowieso gaat een deel naar Ecomare, maar ze willen ook wat doen met de vrijwilligers, als dank voor hun inzet.

2017-17 Het Texelfonds heeft een bedrag van € 750,- toegekend aan het initiatief van Texels Welzijn ‘Samen maken we Texel dementievriendelijk’. Eén op de vijf mensen ouder dan 65 jaar in Nederland krijgt een vorm van dementie. Vanwege de vergrijzing, die op Texel hoger is dan het landelijk gemiddelde, krijgen we daar in de toekomst steeds meer mee te maken. In de familie, bij vrienden, op het werk, in de buurt en in het verenigingsleven. Het overheidsbeleid is dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen, wat de meeste mensen zelf ook graag willen. Daarbij is wel steun van de directe omgeving nodig. Momenteel woont zeventig procent van de mensen met dementie thuis en dat percentage kan nog hoger worden. Texels Welzijn beoogt met dit initiatief een Texelse samenleving waarin mensen met dementie én hun naaste(n), mee kunnen blijven doen aan het dagelijks leven. Het project ‘Samen maken we Texel dementievriendelijk’ organiseert in samenwerking met Geriant, hulpverlening bij dementie, cursussen in alle dorpen. Deelnemers leren de signalen van dementie herkennen en krijgen uitleg over gesprekstechniek met mensen met dementie.

2017-16 Het Texelfonds heeft de aanvraag à € 3.300,- van de Zwemclub ZPC TX 71 gehonoreerd voor het initiatief om aan alle leden van de club een survival programma aan te bieden. Het doel is de zwemvaardigheid van vooral de jeugdleden in open water te verbeteren. Tevens komt er voor de jeugd vanaf groep zes tot en met acht een jeugdsportpas, waardoor zoveel mogelijk kinderen aan de survivallessen mee kunnen doen. De survivallessen zullen in de toekomst ook aan volwassenen worden aangeboden. De bijdrage zal worden besteed aan materialen zoals een vlot, wakzeil, duikbrillen, snorkels, werpzakken en een rubberboot.

2017-15 Aan het Alzheimer Café Texel is € 1.250,- toegezegd vanuit uit het fonds *Lof der Zotheid* voor het uitgeven van een jubileummagazine. Het Café is gestart in januari 2007 en daarom staat 2017 in het teken van het 10-jarig jubileum. Het gaat hier om een vrijwilligersactiviteit die in een behoefte voorziet. Iedere laatste dinsdag van de maand staat er een informatief onderwerp op het programma. Mensen met dementie, hun naasten en andere geïnteresseerden kunnen zonder van te voren aan te melden gratis van het Alzheimer Café gebruikmaken. Aansluitend aan het programma is het informele café, waar de bezoekers onder het genot van hapje en een drankje napraten. Gemiddeld komen er tachtig bezoekers per avond.

2017-14 Aan Sportservice Texel heeft het Texelfonds een bedrag van € 575,- toegekend. Dit bedrag zal worden besteed aan een cursus Levensreddend handelen voor vrijwilligers die betrokken zijn bij Gezond Natuur Wandelen. De wandelactiviteit wordt wekelijks aangeboden bij het Maartenhuis, de Hogeberg, Oosterend en er wordt wekelijks gewandeld vanuit De Gollards. Deelnemers worden onder andere door fysiotherapeuten en vanuit de huisartsenpraktijk geattendeerd op deze mogelijkheid om in groepsverband weer en meer te gaan bewegen. Om dit zo laagdrempelig mogelijk te houden zijn er geen kosten voor de deelnemers aan verbonden.

2017-13 Het Texelfonds heeft een bedrag van € 1100,- toegekend uit het TESO-fonds aan Artex Kunstenschool Texel. Dit om het scholenprogramma voor de stichting Rede van Texel Sail 2017, mogelijk te maken. Het is een project waarbij alle leerlingen van de Texelse basisscholen in de ochtend van 21 juni naar Oudeschild komen met als doel het bezoeken van Kaap Skil en een aantal schepen uit de 15e en 16e eeuw. Een groep van ongeveer 200 leerlingen van alle groepen 5/6 gaan samen één nautische musical in twintig bedrijven instuderen. De voorstelling vindt plaats op de haven van Oudeschild. De andere 800 kinderen van de Texelse basisscholen studeren scheepsliedjes in en vormen het publiek én het koor voor de grootste scholenmusical van Texel. Verder wordt ter voorbereiding van het bezoek aan Oudeschild met inleidende lesbrieven verteld over de unieke positie van Texel tijdens de VOC-tijd in de Gouden Eeuw.

2017-12 Het Texelfonds heeft een bedrag van € 500,- toegekend aan een initiatief van de Lions Club Texel, een boottocht op 22 juni langs de Rede van Texel om het evenement Sail Den Helder van dichtbij mee te kunnen maken. De Tallschips liggen dan voor de Texelse kust. De 200 Texelse deelnemers zouden normaliter hier niet toe in staat zijn, vanwege hun leeftijd of een beperking. De begeleiding wordt door een groep vrijwilligers van de Lions geregeld. De bijdrage wordt besteed aan de lunch. Leerlingen van de OSG De Hogeberg zullen de lunch verzorgen en die aan boord van de rondvaartboot aan de overhandigen.

2017-11 Aan de Stichting AED Texel heeft het Texelfonds een bedrag van € 3.026,- toegekend. De stichting AED Texel beheert het netwerk van 65 openbaar beschikbare AED’s over heel Texel en zorgt ervoor dat de 300 burgerhulpverleners, vrijwilligers, regelmatig worden getraind. Het gaat hier om herhalingstrainingen voor de komende twee jaar en extra hulpmiddelen die nodig zijn voor het werken met de oefenpoppen, die al eerder door het Texelfonds beschikbaar zijn gesteld. Deze lessen worden door vakdocenten van de OSG De Hogeberg gegeven.

2017-10 Een aanvraag van de Historische Vereniging à € 346,- wordt gehonoreerd uit het TESO-fonds voor het project ‘Echt op sien Tessels’. Het project is in 2011 gestart in Den Burg. Vanwege de grote belangstelling is besloten om er mee verder te gaan en om in alle dorpen een dialectmiddag te organiseren. De laatste twee dorpen komen dit jaar aan bod: De Waal en Oost.

2017-09 Uit het fonds *Lof der Zotheid* wordt € 500,- toegekend aan het Texels vrouwenkoor. Ter gelegenheid van het afscheid, na 30 jaar, van dirigent Arie Groen, wil het koor een bijzonder concert aanbieden.

2017-08 Voor het project Dichter bij zee van de Stichting ’t Drijverhuus wordt € 755,- uit het fonds *Lof der Zotheid* bijgedragen. Dichters wordt gevraagd een gedicht te maken met als thema zandsuppletie. Er worden vijftien à twintig gedichten geselecteerd, die worden afgedrukt op borden en geplaatst langs de oude kustlijn. Samen vormen ze een gedichtenroute, die in de maand juni te zien is.

2017-07 Aan de IVN afdeling Texel is € 750,- uit het TESO-fonds toegekend. “Hierdoor wordt mede mogelijk gemaakt dat er in september een natuurgidsenopleiding met circa 25 cursisten van start kan gaan.”

2017-06 De Stichting Blied ontvangt € 2.500,- uit het fonds *Lof der Zotheid* om aangepaste douche- en toiletzittingen aan te brengen in het nieuwe Bliedhuus.

2017-05 De Protestantse Gemeente Den Burg biedt 120 vrijwilligers en hun partners een concert aan voor hun inzet in de afgelopen vijftien jaar. In het weekend van 16 en 17 september worden twee concerten in de Burghtkerk verzorgd door het Hoorns Byzantijns Mannenkoor. Uit het fonds *Lof der Zotheid* van het Texelfonds wordt € 2.000,- bijgedragen in de kosten.

2017-04 Aan TXL Events is een bijdrage van € 1.000,- toegekend uit het fonds *Lof der Zotheid* voor het realiseren van een mindervalidenpodium bij festival Op de Haven. “Met de bijdrage kunnen ook mindervalide mensen het concert te bezoeken.”

2017-03Voor het initiatief van Femeraid International afdeling Texel om kickboksen voor jongeren van twaalf tot zeventien jaar kickboksenmogelijk te maken heeft het Texelfonds een bedrag van € 429,- toegekend. Het geld wordt gebruikt om meerdere kickboks-setjes aan te schaffen. De lessen worden gratis aangeboden voor jongeren met als doel mentale- en fysieke ondersteuning. Kickboksen geeft kracht en verbetert de conditie. Daarnaast is het een uitlaatklep. Jongeren leren hun grenzen beter herkennen en hun impulsen beheersen. Kickboksen maakt jongeren minder onzeker en is een goede basis om de weerbaarheid te versterken. Stay Fit sponsort de zaal en de docent.

2017-02 Biljart OschildVoor de vervanging van het biljartlaken en de aanschaf van nieuwe biljartballen heeft het Texelfonds besloten om een bijdrage van € 465,- toe te kennen aan de Soos te Oudeschild. Het streven is om de lidmaatschapskosten zo laag mogelijk te houden. Leden betalen sinds mensenheugenis het luttele bedrag van € 5,= euro per maand, inclusief zaalhuur en koffie. Zodoende blijft de drempel laag en is deelname voor iedereen mogelijk.

2017-01 Voor de uitvoering van de Matthäus Passion op zondag 2 april 2017 is een bedrag van € 1.000,- uit het fonds *Lof der Zotheid* toegekend. Toonkunst Rotterdam zorgt in samenwerking met Artex voor de uitvoering van één van de bekendste werken van Johann Sebastian Bach: de Matthäus Passion.

Het is een jarenlange traditie van Toonkunst, die als sinds 1870 de Matthäus Passion in Rotterdam ten gehore brengt. Inmiddels is het Artex Bach Jeugdkoor gestart met repetities. “Een prachtige kans voor Texelse jongens en meiden tussen de tien en veertien jaar, die goed kunnen zingen en het leuk vinden om op te treden in een grote klassieke productie. Het jeugdkoor zingt twee delen mee tijdens het werk van Bach, ‘Soprano in Ripieno’.”

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP