2023-30 Een bijdrage van €7.500,- is voor de restauratie van de kerk van De Waal. Die is hard nodig, onder meer in verband met lekkage, meldt de diaconie van PKN-gemeente Waal-Koog-Den Hoorn, de eigenaar van de kerk. Bedoeling is het monumentale gebouw in de toekomst vaker open te stellen voor publieksactiviteiten, om zo het draagvlak voor het behoud nog groter te maken. Gedacht wordt onder meer aan orgelconcerten.

2023-29 De dorpscommissie van Oudeschild krijgt een bedrag van €3.193,- voor de realisatie van de bank op de haven, gemaakt van de achtersteven van de TX29 Helena Elizabeth. Door de sanering in de visserij zijn veel kotters van het eiland verdwenen, waaronder recent ook de TX29 van de firma Drijver. Een verdrietige situatie, maar dankzij de bank blijft in ieder geval de herinnering aan het rijke verleden van de visserij in stand, redeneert het Texelfonds.

2023-28 Texelfonds steunt de Stichting Intorno met €1.800,- voor de organisatie van een opera in het kader van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Texel speelde een rol in de slavernij, doordat slavernijschepen vertrokken van de Rede van Texel.

2023-27 Een bijdrage van €1.000,- gaat naar de tentoonstelling Gepeilde diepten, de ziel van het Loodswerk, die in de maand september in De Vermaning in Den Hoorn te zien was. De tentoonstelling houdt de herinnering levend aan de historische band tussen het Loodswezen en Texel en in het bijzonder met het dorp Den Hoorn, waar in vroeger tijden heel veel loodsen werkten en woonden.

2023-26 Reumapatiëntenvereniging Texel ontvangt een bedrag van €700,-. Deze bijdrage wordt gebruikt om de statuten en de organisatie te wijzigen. De vereniging heeft ervoor gekozen om zelfstandig verder te gaan, zonder steun van de landelijke organisatie. Reumapatiëntenvereniging Texel zet zich op een breed terrein in ter ondersteuning van reumapatiënten. De bijdrage komt uit het Joustra en De Beurs Zorgfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-25 Het Texelfonds steunt de Stichting AED Texel bij een omvangrijk project. Dat behelst onder meer het vervangen van vijfennegentig AED-apparaten die tien jaar geleden zijn aangeschaft, het aanschaffen en bevestigen van buitenkasten en de aanschaf van twaalf oefenpoppen. Ook moeten trainers worden opgeleid en wordt de website aangepast. De totale kosten bedragen ruim €225.000. Daarvan neemt het Texelfonds €15.000,- voor z’n rekening.

2023-24 Wielersport Texel krijgt €2.500,-. De vereniging onderhoudt sinds een paar jaar de tachtig kilometer lange MTB-route die zich over het eiland slingert. Dat gebeurt door vrijwilligers, die veel tijd kwijt zijn met handmatig maaien, snoeien en het aanbrengen van grond. Door de aanschaf van een ruwterreinmaaier met aanhanger kan een groot deel van de werkzaamheden machinaal worden uitgevoerd. Geen overbodige luxe, want het onderhoud is fysiek zwaar werk, de meeste vrijwilligers zijn de zestig inmiddels gepasseerd en jonge vrijwilligers werven valt niet mee.

2023-23 Een bedrag van €1.000,- gaat naar de Stichting Zomerwerk, organisator van de klassieke zomeravondconcerten, die sinds vele jaren in de kerken op het eiland worden gegeven. De professionele musici werken vrijwel belangeloos mee, maar krijgen naast een bescheiden vergoeding wel een overnachting aangeboden en ook de huur van instrumenten brengt kosten met zich mee. De concerten kunnen rekenen op een groot publiek van Texelaars en toeristen. Zij betalen alleen een vrijwillige bijdrage, zodat de organisatie voor een deel afhankelijk is van sponsoring en fondsen. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-22 Een bedrag van € 7.500,- gaat naar het eeuwenoude kerkje van De Koog, dat net als het historische huisje van ‘moeder’ Mosk dat ernaast staat wordt gerestaureerd. De eigenaar – de diaconie van de Protestantse gemeente Waal-Koog-Den Hoorn – wil het gebouw regelmatig openen. Niet alleen voor de reguliere kerkdiensten, maar ook voor andere bezoekers, Texelaar of toerist. ‘Het ontbrak ons tot nu toe aan mankracht om dat voor elkaar te krijgen, terwijl we vaak de vraag krijgen om het wél te doen. Naar verwachting zal er een grote toeloop zijn: van nieuwsgierige passanten tot mensen die behoefte hebben aan een gesprek of aan stilte, die een kaarsje willen branden en even rust zoeken’, meldt het kerkbestuur.

2023-21 Een bedrag van € 7.500,- stelt het Texelfonds beschikbaar voor Pré-Sail Texel. Specifiek is het geld bestemd voor de organisatie om het gehele evenement een veel inclusiever karakter te geven.  Speciale aandacht daarbij  voor de bewoners van de hotelboot in de haven, grotendeels bestaand uit Oekraïense vluchtelingen. Allemaal waren ze samen met andere genodigden van het eiland welkom bij een bijeenkomst aan boord van het schip Morgenster. Daar werden ze getrakteerd op koffie en een dessert. De organisatie wilde daarmee de mogelijkheid bieden met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen en zo de integratie te bevorderen. Door ook de Rede van Texel beschikbaar te maken voor niet-Nederlands sprekende Texelaars is ook de specifieke historische context breder voor het voetlicht gebracht. Ook was er ruimschoots oog voor de participatie van de bewoners van het Maartenhuis bij het evenement.

2023-20 In de bestuursvergadering van februari reserveerde het Texelfonds een bedrag van €5.000 voor de Stichting Helium, opgericht door een grote groep jongeren en enkele ouders, die ambitieuze plannen hadden om allerlei activiteiten te organiseren. Voorwaarde was wel dat de groep een goed doordacht en uitvoerbaar plan zou indienen. Dat ligt er inmiddels en behelst onder meer diverse projecten om het sociale en culturele aanbod voor jongeren en jongvolwassenen op Texel te vergroten. Bedoeling is ook een eigen clubhuis in te richten. ‘Een belangrijke ontwikkeling voor het eiland’, oordeelt het Texelfonds. Het besloot om die reden de bijdrage te verhogen naar € 7.500,-.

2023-19 Een bescheiden bedrag van € 310,- gaat naar de organisatie van de dorpsmaaltijd in De Waal, waar het hele dorp welkom is. Bewoners zorgen zelf voor het eten en veel spullen kunnen ze lenen, zodat ze aan een bescheiden budget genoeg hebben. De bijdrage van het Texelfonds wordt besteed aan wat kleinere zaken. Het bedrag wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-18 Het Texelfonds stelt € 1.050,- beschikbaar voor de organisatie van vier avonden Café Brainstorm, waar mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten samenkomen en informatie uitwisselen. Deze bijdrage komt uit het Kok-Barendregt Fonds.

2023-17 Het Texelfonds doneert een bedrag van € 7.500,- aan de Stichting Texel CultuurEiland. Deze bijdrage is bedoeld voor het opzetten van een tentoonstelling over slavernij. Deze wordt komende zomer gehouden in kerkgebouw De Burght en richt zich op leerlingen van OSG De Hogeberg. Met het geld kunnen expositiepanelen worden aangeschaft. Het Texelfonds stelt als voorwaarde dat deze panelen ook door andere verenigingen en stichtingen op het eiland kunnen worden gebruikt. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-16 Een bijdrage van € 2.500,- is voor de aanschaf van tuinverlichting bij het Huis van tante Jans. Deze verlichting is niet alleen ter verhoging van de sfeer in de tuin, maar geeft de bewoners en werknemers ook meer veiligheid in het donker.

2023-15 De Stichting Museumbunker Texla krijgt een bedrag van € 5.000,-. Een groepje vrijwilligers steekt wekelijks veel tijd en energie in het opknappen en opnieuw inrichten van de voormalige Duitse communicatiebunker aan de Georgiëweg. De afgelopen tijd werden onder meer een originele manuele telefooncentrale en een kachel aangeschaft. De stichting heeft maar een klein budget, verdiend met het organiseren van open dagen.

2023-14 Kinderboerderij Kotex krijgt € 5.000,- als bijdrage in het afgraven van de oude konijnenheuvel en het vervangen van de in slechte staat verkerende binnenomheining door onderhoudsvrij hekwerk. De uitvoering hiervan draagt bij aan de instandhouding van de kinderboerderij. Daar zijn niet alleen Texelse kinderen en van toeristen welkom, maar hebben ook verenigingen als Klaverjasclub Den Burg en Kunstenaarsvereniging ZOUT onderdak gevonden. Bovendien worden er onder meer groepsbijeenkomsten gehouden van De Deel, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en beginnende dementie.

2023-13 De dorpshuizen van Oudeschild en Den Hoorn krijgen allebei een bedrag van € 2.500,- voor de aanschaf van een beamer met scherm. Het Texelfonds vindt het belangrijk dat dorpshuizen over dergelijke faciliteiten kunnen beschikken. In Oudeschild krijgt de beheerder geregeld de vraag van dorpsgenoten om er met groepen naar sport en andere evenementen te kunnen kijken. In Den Hoorn is binnen de dorpscommissie een aparte afdeling Cultuur opgezet, die onder meer werk van Texelse filmers en documentairemakers wil vertonen.

2023-12 Een bijdrage van € 705,- gaat naar de Stichting Veteranen Texel i.o. De veteranen willen de negen zwerfkeien verzorgen die verspreid over het eiland liggen en die samen het Monument voor de Geallieerde Vliegers vormen. De stichting betaalt zelf de schoonmaakmiddelen en leden stellen hun eigen bosmaaiers ter beschikking. De gemeente is blij met het initiatief, maar stelt als de voorwaarde dat de vrijwilligers veiligheidshesjes dragen.

2023-11 Een bedrag van € 600,- gaat naar de Stichting Dromen i.o. voor het organiseren van een theatertoer op de fiets. Bedoeling is dat op vier verschillende locaties in Den Hoorn en Den Burg en omgeving een theatervoorstelling van circa een halfuur wordt gegeven.

2023-10 Het koor Amici Cantus krijgt een bijdrage van €1.500,- ter ondersteuning van een uitvoering van het Requiem van Mozart. Daarvoor worden een professioneel orkest en professionele solisten ingehuurd. Het koor wordt uitgebreid tot achtentwintig zangers. Samen brengen ze naast het Requiem ook de Missa Brevis in Bes en Laudate Dominum ten gehore, eveneens van Mozart. De bijdrage komt uit het deelfonds Koninklijke NV TESO.

2023-09 Een bijdrage van €1.500,- is er voor het poëzieproject Vriendschap van Eilanddichter Fiet van Beek. Het project is vooral gericht op jongeren. Leerlingen van de OSG krijgen les in het schrijven van gedichten en dragen die voor op de Gedichtendag die op 17 mei op de school wordt gehouden. Daarnaast worden bekende Texelaars gevraagd een gedicht te schrijven. De gedichten worden gebundeld in een boekje, dat gratis beschikbaar komt voor deelnemers aan het project en ook in de bibliotheek te lezen zal zijn. De bijdrage wordt betaald uit het (deel)fonds Voortgezet Onderwijs Texel.

2023-08 De Stichting tot Behoud van het Boetje van Klemat mag een bijdrage van €1.685,- tegemoet zien. In vroeger tijden liep er bij Den Hoorn van de Mokweg tot aan wat nu het Havensluisje (nabij Alexanderhoeve) heet een landweggetje, dat vooral werd gebruikt door boeren met paard en wagen. Met de ruilverkaveling is het grootste deel van het weggetje verdwenen, maar inmiddels zijn delen weer hersteld. Er rest nog een stuk van 40 meter tot aan het Boetje van Klemat, onder inwoners van Den Hoorn vooral bekend als het Boetje van Ruud (Bakker). Bedoeling is dat deel binnenkort te restaureren.

2023-07 Het Texelfonds stelt een bijdrage van €2.500,- beschikbaar voor het project "Vrijdagavondcafé Winter Sessions" van Radio Texel, een initiatief van Dj Mike Brouwer en organisatorisch ondersteund door de stichting TEMPO . Dit project omvat een serie live uitgezonden concerten van Texelse bands in de studio van Rikus Kloosterhuis. Bands spelen meerdere nummers, afgewisseld door interviews met bandleden en muziek die ze mogelijk al eerder hebben opgenomen. De concerten vinden plaats op vrijdagavond en duren van 20.00 tot 22.00 uur. Naast de eerder genoemde bijdrage stelt het Texelfonds ook €100,- per opname beschikbaar, zodat de bands de registratie mee naar huis kunnen krijgen. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-06 Het Texelfonds betuigt sympathie aan de Stichting Helium. De stichting, opgericht door een grote groep jongeren met hulp van enkele ouders, had ambitieuze plannen om uiteenlopende activiteiten in het gebouw van de voormalige Thijsseschool te organiseren. Geen geschikte locatie, vond ook de gemeente, al was het maar omdat het pand binnenkort wordt gesloopt. Maar het Texelfonds is wel aangenaam verrast door het enthousiasme van de jongeren en heeft een bedrag van € 5.000,- voor hen gereserveerd, uit te keren zodra ze een goed doordacht en uitvoerbaar plan indienen.

2023-05 De Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp mag een bedrag van € 2.329,- tegemoet zien voor het verlengen van de leuning van de trap over de dijk naar het haventje van Sil, waar een nieuwe steiger is gebouwd. Nu houdt de leuning nog halverwege de wadkant op en dat is volgens de stichting gevaarlijk voor oudere mensen. De bijdrage wordt betaald uit het fonds Koninklijke NV TESO, een ander deelfonds van het Texelfonds. Het hoogheemraadschap betaalt niet mee, maar geeft wel toestemming voor nieuwe leuningen.

2023-04 Voor de aanschaf van zestien reanimatiepoppen en twee AED-trainingsapparaten steunt het Texelfonds OSG De Hogeberg met een bijdrage van € 5.621,66. Al sinds 2015 geeft de OSG reanimatieles aan de leerlingen van alle derde klassen. Dat gebeurt met behulp van de reanimatiepoppen die de school destijds met een gift van het Texelfonds kon aanschaffen. Inmiddels zijn ruim duizend leerlingen op die manier getraind hoe te handelen in noodsituaties. Nu de poppen erg sleets beginnen te raken en moet worden vervangen, maakt de OSG van de gelegenheid gebruik een verbeterde versie aan te schaffen. Met hulp van bluetooth kunnen de gebruikers allerlei gegevens zien, zoals diepte, snelheid en volume van de beademing. De docent kan meerdere poppen tegelijk monitoren en de leerling leert spelenderwijs de vaardigheid automatiseren. Deze bijdrage wordt betaald uit het Fonds Voortgezet Onderwijs, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-03 Een bijdrage van € 1.000,- gaat naar de Jozefschool voor de organisatie van de Kerstmusical. Al jaren voeren leerlingen van de groepen 5 en 6 een musical op in de katholieke kerk: op de vrijdag voor kerst vooral voor medeleerlingen, op Kerstavond ook voor andere belangstellenden. Om de onderlinge band te versterken wil de school dit jaar ook de andere ‘bewoners’ van de nieuwe Skool uitnodigen. Hoewel ouders en leerkrachten er belangeloos vele uren in steken, zijn de kosten moeilijk meer op te brengen, reden om bij het Texelfonds aan te kloppen. De aanvraag is gehonoreerd. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

2023-02 Een bedrag van € 2.500,- gaat naar de organisatie van Klifhanger, de tweejaarlijkse kunstmanifestatie in en rond Den Hoorn. Klifhanger brengt beeldende en uitvoerende kunst en cultuur buiten musea en galerieën, ‘op locatie, midden in het dorp of landschap. Het thema van de komende editie – die wordt gehouden van 8 tot en met 11 juni – is ‘Grenzen verleggen’. Daarvoor zijn vijftien kunstenaars uitgenodigd, onder wie ook een aantal aanstormende talenten.

2023-01 Het Texelfonds stelt een bijdrage van € 2.500,- beschikbaar voor nieuwe hekken rond de tennisbanen achter het Eierlandsche Huis. De huidige hekken zijn oud, slecht en onstabiel en dat zorgt voor een onveilige situatie. De tennisbanen - omzoomd door het schoolplein van het Durperhonk, een fietspad en het Eierlandsche Huis zelf – worden druk gebruikt, zowel door leden van tennisclub Heri Hodie als door toeristen. De club meldt een flinke toename van het aantal leden, vooral onder jongeren. Regelmatig zijn er racketavonden, toernooien en andere activiteiten.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP